האגף לשירותים חברתיים
מוא"ז שומרון:  03-9061100/1.

 

לתיאום פגישה: סימה שרמן 052-5665264

רישום למעונות יום באמצעות האגף לשירותיים חברתיים

שנת הלימודים תשע"ח

 המחלקה לשירותים חברתיים נערכת בימים אלה לקראת מתן הנחה בהחזקת ילדים במעונות יום תשע"ח.

הזכאות לפנות למחלקה לשם קבלת הנחה, תינתן עפ"י "חוק פעוטות בסיכון"

והינה לאם שאינה עובדת או לאם עובדת עד 19 שעות שבועיות , במקרים כדלהלן:

1.       קשיים משפחתיים מיוחדים עפ"י המלצה של עובד סוציאלי, או כל גורם אחר.

2.       קשיים התפתחותיים, רפואיים מיוחדים של הילד -יש לצרף אישור רופא מומחה .

3.       מחלה/נכות של אחד מבני המשפחה- יש לצרף אישורים רפואיים מרופא מומחה (לא יתקבל אישור אחות).

4.       משפחת עולים חדשים במשבר עליה.

כללי הפניה:

בכל מקרה של פניה למחלקה, יש להמציא עותק של החומר כדלהלן:

1.       תלושי משכורת של המשפחה (שני בני הזוג) לחודשים: פברואר-  ינואר- מרץ 2017

2.       אישור על הכנסות כגון: קצבאות של ביטוח לאומי (מזונות, משרד הביטחון, הכנסות מרכוש) וכד'.

3.       לעצמאים- יש להגיש שומת מס הכנסה סופית (אישור מרואה חשבון לא יתקבל).

4.       למובטלים- נא להגיש אישור אבטלה מביטוח לאומי.

5.       צילום ת.ז. הכולל את נתוני כל בני המשפחה.

6.       אישורים רפואיים במידת הצורך.

 

·  גובה רמת ההכנסה הינו חיוני לשם קביעת הזכאות וגובה ההשתתפות.

כל פניה תישקל לגופו של עניין עפ"י העקרונות של משרד הרווחה. בכל מקרה שבו תינתן תשובה חיובית, היא תתואם עם המעונות/ מזכירויות היישובים והמשפחה תקבל הודעה על גובה השתתפותה בהחזקת הילד במעון.